Privacybeleid

MoTourMedia e.K. (MTM) respecteert de privacy van haar klanten en abonnees. Persoonlijke gegevens van klanten en abonnees worden door MTM dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is 

MoTourMedia e.K.
Hastener Str. 140
D-42349 Wuppertal
+49 202 94600226
webportale@motourmedia.de
voor de website(s): alpentourer.nl, alpentourer.be


Algemeen privacybeleid

Deze website is eigendom van MoTourMedia e.K. (MTM) of een van haar groepsmaatschappijen, hierna te noemen MTM. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van MTM. Met dit privacybeleid verschaffen MTM informatie over de gegevens die wij verwerken van onze abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.

De informatie die wij over jou verwerken (hierna aangeduid als: “persoonsgegevens”) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens is MoTourMedia e.K., Hastener Str. 140, D-42349 Wuppertal.

CONTACT

Via webportale@motourmedia.de en via MoTourMedia e.K., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hastener Str. 140, D-42349 Wuppertal, kun je altijd contact opnemen met MTM met vragen over dit privacy & cookiebeleid.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

Bij het aanbieden van diensten kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij ons bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat wij jouw interesses hebben afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt.

Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of je abonneert op betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Onze servers kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites (waaronder ook apps).

MTM kunnen jouw persoonsgegevens uitwisselen met groepsmaatschappijen. Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten (en/of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen). Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van MTM kan je dit melden via webportale@motourmedia.de.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites (waaronder ook apps):

  • voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  • om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  • om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  • als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
  • om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van je opstellen;
  • om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen.

Wij kunnen NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’):

  • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle
  • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie

Wij bewaren je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

DELEN EN BEKEND MAKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Zoals reeds eerder vermeld kunnen wij persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van de aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van onze groepsmaatschappijen). Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens binnen de groepsmaatschappijen van MTM kan je dit melden via webportale@motourmedia.de.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere ‘list rental’). We kunnen deze derden selecteren op basis van de informatie die we hebben verzameld over jouw productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij jouw interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zullen wij je gegevens op verzoek daartoe blokkeren.

Uitsluitend als jij ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit MTM. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden wordt ook altijd door ons beoordeeld voordat deze door ons wordt verstuurd. Je kan een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een email sturen aan webportale@motourmedia.de of een brief gericht tot MoTourMedia e.K., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hastener Str. 140, D-42349 Wuppertal.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder je toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Wij kunnen bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. Met dit privacybeleid willen we daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, kun je een email sturen aan webportale@motourmedia.de of een brief gericht tot MoTourMedia e.K., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hastener Str. 140, D-42349 Wuppertal.

Als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een email sturen aan webportale@motourmedia.de of een brief gericht tot MoTourMedia e.K., ter attentie van “Klantenservice Privacy”, Hastener Str. 140, D-42349 Wuppertal, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens’. Ook kan je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en je dient een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat wij zeker weten dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van je verzoek op totdat je ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek sturen we je altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zullen wij het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voorzover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven vele van onze websites je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

COOKIES

Als cookies gebruikt worden door derde bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen we je daar apart over informeren in het kader van ons cookiebeleid en, indien nodig, je toestemming vragen.

DOORGIFTE DERDE LANDEN

De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op onze websites bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekken wij locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de ‘safe harbor’ privacy regelgeving.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via email voor bepaalde diensten.


Wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je hier in voor onze ALPENTOURER-nieuwsbrief!
Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacybeleid.
Back to top button