Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen leveringsvoorwaarden

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op: i) alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot tijdschriften die worden uitgegeven door MoTourMedia e.K., Hastener Straße 140, D-42349 Wuppertal, Duitsland, Kamer van Koophandel-nummer: HRA 22283 te Wuppertal, VAT-ID: DE171.458.900, hierna ook te noemen “MTM” en ii) alle overeenkomsten met betrekking tot de levering van consumentenartikelen door MTM.
1.2 De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement geleverd door MTM, deze voorwaarden te accepteren.
1.3 MTM garandeert dat het geleverde abonnement beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.5 De abonnee dient minimaal 18 jaar te zijn. MTM is gerechtigd om welke reden dan ook, de uitgave van het tijdschrift waarvoor het abonnement is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. De abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld.

Deze leveringsvoorwaarden van MTM zijn kosteloos op aanvraag verkrijgbaar bij:
MoTourMedia e.K., Hastener Straße 140, D-42349 Wuppertal, Duitsland. +49/202/94600226, maandag t/m vrijdag van 09.00 – 14.00 uur.

MTM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Bekijk deze voorwaarden daarom regelmatig.


2. Nieuwe abonnementen

2.1 Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.
2.2 Kortingsaanbiedingen zijn alleen mogelijk indien de nieuwe abonnee het afgelopen half jaar geen abonnement heeft gehad op het tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op korting.


3. Duur van het abonnement

3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna – behoudens opzegging (zie onder) – automatisch verlengd, tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.
3.2 De vervolgtermijn bedraagt maximaal een jaar. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan opgevraagd worden bij MTM. De contactgegevens staan tevens vermeld in het colofon van het tijdschrift.


4. Betaling abonnementsgeld en wijze van betaling

4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
4.2 Bij niet tijdige betaling onder andere door het storneren van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is MTM gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.
4.3 Alle abonnementenprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.
4.4 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.


5. Bezorging

5.1 De bezorging van de tijdschriften van MTM vindt plaats via Deutsche Post en Post NL. Indien het tijdschrift niet of beschadigd aangekomen is, kan de abonnee daarover contact opnemen met MTM.
5.2 Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum te zijn opgegeven per mail of per post.


6. Opzegging van het abonnement

Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal 12 weken voor afloop van de periode waarvoor betaald is, een bericht te sturen aan MTM. Dit kan telefonisch en schriftelijk uitgevoerd worden. Informatie over de looptijd van uw abonnement kan bij de klantenservice van MTM worden opgevraagd via post en telefoon. De contactgegevens zijn vermeld in het colofon van het tijdschrift.


7. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

MTM is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen MTM en de abonnee en ii) om een administratie bij te houden van alle abonnees.
MTM respecteert de privacy van haar abonnees.
De abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en de abonnee gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van MTM.


8. Artikelen

8.1 Indien de geleverde artikelen niet conform de overeenkomst zijn geleverd, dient de abonnee de eventuele gebreken of eventueel verkeerd geleverde goederen te melden. MTM raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk (via email of brief) te melden. Indien deze melding niet binnen voornoemde tijd is gedaan, heeft MTM het recht om een dergelijke klacht niet in behandeling te nemen.
8.2 De abonnee heeft de bestelde artikelen 14 werkdagen op zicht. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de abonnee bij MTM heeft aangegeven dat hij de koop of bestelling ongedaan wil maken. De abonnee kan dit doen door binnen de zichttermijn contact op te nemen met de klantenservice van MTM. Vervolgens stuurt de abonnee het artikel terug. De abonnee heeft recht op terugbetaling van het betaalde bedrag of een vervangend artikel nadat de oorspronkelijke bestelling door MTM aldus is terugontvangen.
8.3 De abonnee ontvangt altijd bericht na een bestelling. Alle artikelen zijn meestal uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt de abonnee daarvan, gemiddeld uiterlijk binnen één maand nadat MTM de bestelling heeft ontvangen, bericht en houdt MTM de bestelling aan. Wanneer de bestelling een artikel betreft, en de bestelling kan niet meer geleverd worden krijgt de abonnee daarvan bericht. De bestelling komt dan te vervallen. De abonnee krijgt het betaalde bedrag in dat geval teruggestort.
8.4 Getracht wordt om de afbeeldingen ten aanzien van de artikelen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. MTM kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van de artikelen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren artikelen.
8.5 De aanbieding ten behoeve van een artikel is geldig zolang de voorraad strekt. Indien het betreffende artikel niet meer voorradig is, heeft de abonnee recht op een alternatief artikel dan wel de betreffende korting, een en ander ter keuze van de abonnee.


9. Klachten

9.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan MTM. Als de abonnee van mening is dat zijn klacht niet naar behoren wordt behandeld, kan hij deze binnen drie maanden voorleggen.


10. Aansprakelijkheid

MTM is uitsluitend aansprakelijk voor door de abonnee geleden schade indien deze schade aan MTM is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van MTM komt. MTM is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van enig door MTM geleverd artikel, tenzij MTM aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
MTM is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van MTM gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van MTM, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van MTM, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid inbegrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van MTM. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van MTM. MTM is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan MTM is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal MTM de abonnee op zijn of haar verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.
Het is abonnee niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat MTM aan abonnee verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen MTM en abonnee.
De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.


11. Overige bepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting het Duitse recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Wuppertal bij uitsluiting de bevoegde rechter.
Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 december 2022. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde leveringsvoorwaarden.

Back to top button